MY MENU

ที่ปรึกษาด้านภาษี และการเงิน

JP ACCOUNTING
CONSULTANT

ที่ปรึกษาทางด้านภาษี และการเงิน
เราให้คำปรึกษา บริการงานด้านภาษีอาการ การยื่น แบบภาษีประเภทต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อ ความถูกต้องตรงเวลา และแม่นยำ ด้วยทีมงานที่มี ความพร้อมด้านความสามารถ เวลา และความใส่ใจ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในข้อผิดพลาดเรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ จากกรมสรรพากร ที่มีการ เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี มูลค่าเพิ่ม, ภาษีพิเศษ อื่นๆ
ทั้งนี้ เรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อม ให้บริการทางด้านการจ่ายเงินให้คู่ค้า ทุกประเภทธุรกิจ บริการด้านการ จัดทำรายงานกระแสเงินสด เพื่อให้ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถดูสถานะการเงิน และวางแผนการบริหารเงิน ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ