MY MENU

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจ้างจดทะเบียน

 
บริษัทจำกัด

ค่าบริการ 5,000.00 บาท
 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าบริการ 5,000.00 บาท


ส่วนค่าทะเบียนจดทะเบียนจะเรียกเก็บตามใบเสร็จรับเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และขอรหัส e-filing กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยสำหรับลูกค้าสำนักงาน (ตามเงื่อนไขของสำนักงาน) บริษัทฯ มีโปรแกรมบัญชี on cloud ให้ใช้ฟรี บริษัทละ 2 users ตลอดอายุของสัญญาว่าจ้าง
วางระบบบัญชี
ตรวจสอบระบบภายในองค์กร
ขอคืนภาษี
ปรึกษาวางแผนธุรกิจ