MY MENU

สาส์นจากผู้บริหาร

สาส์นจากผู้บริหาร
“ บริษัทเรามุ่งมั่นความเป็นเลิศทางด้านบริการ
บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี ”
"ในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ใคร่ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนกิจการบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและความมุ่งมั่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพร้อมร่วมกันผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่างๆขององค์กร"
 
บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของประสิทธิภาพของการทำงาน การทำงานที่ทันต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการควบคุม การตัดสินใจ การวางแผนธุรกิจในอนาคต สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปประเมิณความสี่ยงที่อาจเกิด เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของธุรกิจของลูกค้า
 
บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด ยินดีและพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านเสมือนคนในครอบครัว และให้คำมั่นว่า "เราจะเติมโตไปด้วยกัน ในทุกสถานการณ์"

(คุณสิทธิฐินี พงษ์พันธุ์)
ประธานบริษัท

นโยบายคุณภาพบริการสำนักงานบัญชี
" เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานโดยรวมมีความมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพบริการสำนักงานบัญชีอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริหารของสำนักงานมีหน้าที่ ประชุมทบทวน กำหนด หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพบริการที่ดีเป็นระยะๆ โดยต้องไม่เกินทุกๆ 1 ปี "
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงมาตรฐานการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลซึ่งได้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า
เพื่อแสดงมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้สำนักงานมีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคุณภาพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพื่อได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น การฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่ทางกรมฯจัดขึ่นเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เข้าใจได้และ สามารถนำมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชีให้กับลูกค้า โดยจะเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการในการสร้าง ความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า